Rejestr zmian w biuletynie

31.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie:terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie:terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentówna rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie: terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram dyżurów Radnych Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.8.2019 z dnia 15stycznia 2020r. w sprawie dzierżaw gruntów." na "ZarządzenieP.0050.8.2020 z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie dzierżaw gruntów."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.9.2019 z dnia 16stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych." na "ZarządzenieP.0050.9.2020 z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na ratynależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalimieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.10.2019 z dnia 17stycznia 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji oudzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019roku." na "Zarządzenie P.0050.10.2020 z dnia 17 stycznia 2020r. wsprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udzielonychumorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2019 roku."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.1.2019 z dnia 2stycznia 2020r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2020." na"Zarządzenie P.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie ustaleniaplanów finansowych na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.2.2019 z dnia 2stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków nawydzielonym rachunku w jednostkach budżetowych prowadzącychdziałalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawooświatowe na rok 2020." na "Zarządzenie P.0050.2.2020 z dnia 2stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków nawydzielonym rachunku w jednostkach budżetowych prowadzącychdziałalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawooświatowe na rok 2020."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.3.2019 z dnia 8stycznia 2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin odprawa pierwokupu nieruchomości." na "Zarządzenie P.0050.3.2020 z dnia8 stycznia 2020r. w sprawie odstąpienia przez Gminę Miejską Lubin odprawa pierwokupu nieruchomości."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.4.2019 z dnia 9stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego." na "ZarządzenieP.0050.4.2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie rozłożenia na ratynależności czynszowych związanych z użytkowaniem lokalumieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.5.2019 z dnia 10stycznia 2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinieprojektow uchwał." na "Zarządzenie P.0050.5.2020 z dnia 10 stycznia2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektowuchwał."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.6.2019 z dnia 14stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie lubpowierzenie do realizacji zadań publicznych w 2020r." na "ZarządzenieP.0050.6.2020 z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursuofert na wsparcie lub powierzenie do realizacji zadań publicznych w2020r."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie P.0050.7.2019 z dnia 14stycznia 2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinieprojektu uchwały." na "Zarządzenie P.0050.7.2020 z dnia 14 stycznia2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.11.2020 z dnia 20 stycznia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.12.2020 z dnia 20 stycznia2020r. w sprawie wniesienia do Rady Miejskiej w Lubinie projektuuchwały."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.13.2020 z dnia 28 stycznia2020r. w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonaleniazawodowego..."
Dotyczy dokumentu:
Styczeń 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie P.0050.14.2020 z dnia 28 stycznia2020r. w sprawie rozłożenia na raty należności czynszowychzwiązanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych."
Dotyczy dokumentu:
Komisje Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony - Cięcie i pielęgnacja drzew w pasach drogowych i na zieleńcach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo-socjalnym, planowanego na terenie działek nr 260, 261, 259/2, 214/11, 214/12 i 214/8 w obrębie 7 miasta Lubina.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie utraty dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców oraz rejestr PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane osobowe - Udzielanie informacji o danych osobowych - rejestr mieszkańców oraz rejestr PESEL
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie - Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie cudzoziemca
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie - Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie wyjazdu za granicę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu zza granicy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowód osobisty - Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna