Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.08.2021 14:19 Zapytanie ofertowe dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.
30.07.2021 15:19 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie", którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie
30.07.2021 15:14 GG.VII.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego na terenie działki nr 417/16 w obrębie 2 miasta Lubina, którego inwestorem jest Fotowoltaika Urbex Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 35, 59-300 Lubin
28.07.2021 14:06 Komunikat Prezydenta Miasta Lubina o treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.
26.07.2021 15:24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za dwa kwartały 2021 roku.
26.07.2021 15:15 GG.VII.6220.1.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i parkingiem wbudowanym w parterze, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, zlokalizowanych między ulicami Słowiańską i Kaletniczą w Lubinie", planowanego na terenie działek nr 151, 150/14, 149/14, 150/9, 150/16 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest DŚ DEVELOPMENT "Własne M" Sp. z o.o. Sp.k., ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 7, 64-100 Leszno.
20.07.2021 08:08 Ogłoszenie o wynikach oceny formalnej wniosków do konkursu grantowego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Gmina Miejska Lubin
15.07.2021 15:56 Zgłoszenie zgromadzenia
15.07.2021 15:50 GG.VII.6220.4.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zespół budynków handlowo-usługowych wielkopowierzchniowych wraz z towarzyszącymi budowlami, urządzeniami budowlanymi i obiektami małej architektury", planowanego na terenie działek nr 754/8, 754/10, 755/1 i 755/4 w obrębie 3 miasta Lubina, którego inwestorem jest Common Investment SA, ul. Wierzbowa 5/42, 61-853 Poznań
15.07.2021 15:48 GG.VII.6220.7.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego na terenie działki nr 417/16 w obrębie 2 miasta Lubina, którego inwestorem jest Fotowoltaika Urbex Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 35, 59-300 Lubin
05.07.2021 13:50 GG.VII.6220.17.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu opinii biegłego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji produkcji ciepła i energii elektrycznej z biomasy wraz z siecią ciepłowniczą w Lubinie", którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "TERMAL" S.A. z siedzibą w Lubinie
28.06.2021 15:17 Projekt strategii rozwoju miasta Lubina - konsultacje społeczne.
28.06.2021 15:16 GG.VII.6220.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów w istniejącym punkcie złomu, planowanego na terenie działek nr 48/10 i 48/7 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Piotr Lejcuś prowadzący działalność gospodarczą pn. „Skup Surowców Wtórnych Lejcuś Piotr", ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, 59-300 Lubin
28.06.2021 15:14 GG.VII.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik adblue wraz z dystrybutorem wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych, planowanego na terenie działki nr 139/7 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
11.06.2021 15:36 Prezydent Miasta Lubina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP3, SP12, PM1, PM3, PM4, PM6, PM7.
09.06.2021 14:13 Uchwała Nr XXVII/191/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie oraz zmiany w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji Filii.
01.06.2021 14:59 Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczej.
01.06.2021 13:40 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji “Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027".
28.05.2021 15:09 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina z dnia 28 maja 2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
21.05.2021 08:20 GG.IV.6840.2.6.2017 INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna