Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2018 14:14 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
15.01.2018 15:21 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego.
15.01.2018 14:17 GG.VII.6220.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wystąpieniu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej We Wrocławiu z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi publicznej relacji Lubin - Krzeczyn Wielki, którego inwestorem jest Zarząd Powiatu w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 12b.
15.01.2018 14:15 GG.VII.6220.11.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Lubina Nr 185/2016 z dnia 8 września 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej relacji Lubin – Krzeczyn Wielki.
11.01.2018 15:13 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 75 oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nr 46 i nr 47.
03.01.2018 13:12 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
02.01.2018 12:45 Wykaz niewyodrębnionych lokali przeznaczonych do łącznej sprzedaży wraz z oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz sprzedaż takiego samego udziału w budynku położonego w Lubinie.
22.12.2017 14:15 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw wraz z parkingami towarzyszącymi na części działki nr 180/9 obręb 6 miasta Lubina”.
22.12.2017 11:12 GG.XI.6840.29.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
22.12.2017 11:11 GG.XI.6840.35.2017 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.
13.12.2017 09:40 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Renault Espace.
11.12.2017 13:59 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.
01.12.2017 14:42 Prezydent Miasta Lubina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem.
27.11.2017 15:24 Sprzedaż samochodu służbowego RENAULT ESPACE 2.0 nr rejestracyjny DLU 11KU.
23.11.2017 13:29 Prezydent Miasta Lubina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.
06.11.2017 10:34 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o przystąpieniu do przygotowania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
25.10.2017 16:26 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubin w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2017 roku.
24.10.2017 10:59 Uchwała Nr XXXIII/294/17 Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie zamiaru i przyczyn połaczenia samorządowych instytucji kultury.
19.10.2017 14:58 Informacja o zakończeniu usuwania azbestu w Gminie Miejskiej Lubin.
05.10.2017 12:02 Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym.

1 2 3 4 5 6 następna