Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2017 13:36 Uchwała Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
15.02.2017 13:50 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Centrum Usług Wspólnych w Lubinie - główny księgowy.
14.02.2017 09:19 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Centrum Usług Wspólnych w Lubinie - Główny księgowy.
13.02.2017 13:07 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
13.02.2017 13:06 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
13.02.2017 13:04 Prezydent Miasta Lubina ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubin przeznaczonej na cele rolnicze, bez możliwości trwałej zabudowy.
10.02.2017 14:08 GG.VII.6220.21.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 20) o wystąpieniu pismem z dnia 09.02.2017r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 853/10 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1.
10.02.2017 11:35 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą Odrodzenia w Lubinie.
07.02.2017 08:28 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIV/213/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2017-2036 i uchwale Rady Miejskiej w Lubinie nr XXIV/212/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Lubina na rok 2017.
03.02.2017 11:54 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągu wody surowej z ujęcia Osiek przebiegającego w rejonie ogródków przy ul. Wrzosowej w Lubinie, planowanego na terenie działki nr 853/10 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 59-300 Lubin, ul. Rzeźnicza 1
02.02.2017 14:48 Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.
31.01.2017 17:36 Informacja o wynikach naboru - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.
31.01.2017 10:19 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
31.01.2017 09:21 zarządzenie P.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 stycznia 2017r.
19.01.2017 11:46 Urząd Miejski w Lubinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin.
13.01.2017 15:01 Stan jakości wody na terenie miasta Lubina.
12.01.2017 10:14 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa dróg gminnych obsługujących teren pomiędzy ulicą Bema a 1-go Maja w Lubinie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolizyjnego uzbrojenia.
11.01.2017 12:50 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 66 i 68.
02.01.2017 13:35 Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
02.01.2017 13:32 Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubinie w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków.

1 2 3 4 5 6 następna