Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2021 14:00 GG.VII.6220.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw o zbiornik adblue wraz z dystrybutorem wraz z instalacjami podziemnymi oraz przyłączami mediów do sieci wewnątrzzakładowych, planowanego na terenie działki nr 139/7 w obrębie 8 miasta Lubina, którego inwestorem jest Circle K Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa.
26.11.2021 13:58 GG.VII.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony (powyżej 10) o kontynuacji postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie działalności w zakresie rodzajów zbieranych odpadów na terenie Zakładu Odzysku Surowców oraz aktualizacja działek, na których prowadzona jest działalność KGHM Metraco S.A.", planowanego na terenie działek 11/15, 11/18, 12/3, 12/4, 12/5, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.
25.11.2021 13:12 GG.VII.6220.12.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o zbiornik AdBlue wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką 2 pawilonów kasowych, planowanego na terenie działki nr 187/3 w obrębie 6 miasta Lubina, którego inwestorem jest ANWIM S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa.
23.11.2021 12:34 GG.VII.6220.14.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu lakierni serwisu samochodowego z istniejącego obiektu do nowego, planowanego na terenie działek nr 290/12 i 290/7 w obrębie 10 miasta Lubina, którego inwestorem jest DOBRYGOWSKI Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin.
18.11.2021 10:09 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Lubin na lata 2021-2030".
17.11.2021 15:02 PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we We Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego.
17.11.2021 14:57 GG.VII.6220.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozszerzenie działalności w zakresie rodzajów zbieranych odpadów na terenie Zakładu Odzysku Surowców oraz aktualizacja działek, na których prowadzona jest działalność KGHM Metraco S.A.", planowanego na terenie działek 11/15, 11/18, 12/3, 12/4, 12/5, 13/3 i 13/5 w obrębie 9 miasta Lubina, którego inwestorem jest KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.
15.11.2021 14:22 Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie poszukuje osoby na stanowisko Referent ds. księgowości.
04.11.2021 15:12 GG.VII.6220.12.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina zawiadamiające strony postępowania (powyżej 10) o wszczęciu na wniosek ANWIM S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych o zbiornik AdBlue wraz z infrastrukturą oraz rozbiórką 2 pawilonów kasowych, planowanego na terenie działki nr 187/3 w obrębie 6 miasta Lubina.
28.10.2021 15:45 Zarządzenie Prezydenta Miasta Lubina w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za trzy kwartały 2021 roku.
28.10.2021 13:13 Dowód osobisty zawierający odciski palców.
27.10.2021 10:05 Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.
26.10.2021 11:52 Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Miejskiej Lubin na okres 3 lat.
24.09.2021 11:42 GG.VII.602.10.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina informujące społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lubina do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu
06.09.2021 08:57 Informacja dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
02.09.2021 15:49 GG.VII.6220.15.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina ponownie zawiadamiające strony (powyżej 10) o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów w istniejącym punkcie złomu, planowanego na terenie działek nr 48/10 i 48/7 w obrębie 1 miasta Lubina, którego inwestorem jest Pan Piotr Lejcuś prowadzący działalność gospodarczą pn. „Skup Surowców Wtórnych Lejcuś Piotr", ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, 59-300 Lubin.
30.08.2021 11:59 Ankieta dla mieszkańców województwa dolnośląskiego w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029
17.08.2021 15:22 Ogłoszenie o wynikach oceny merytorycznej wniosków do konkursu grantowego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji" - Gmina Miejska Lubin.
11.08.2021 15:58 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
10.08.2021 14:19 Zapytanie ofertowe dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

1 2 3 4 5 6 następna