Lubin, dnia 14 maja 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXIX/362/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina dla terenu ograniczonego południowo-zachodnią granicą pasa drogowego ul. M. Skłodowskiej-Curie od granicy miasta do granicy planów miejscowych nr 67 i nr 10, południowo-zachodnią granicą planu miejscowego nr 10 wzdłuż pasa drogowego ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Zielonogórskiej do terenu kolejowego, północno-zachodnią granicą planu miejscowego nr 68 wzdłuż terenu kolejowego, północno-zachodnią granicą planu miejscowego nr 68 do ul. Spacerowej, zachodnią granicą planu miejscowego nr 68, wzdłuż ul. Spacerowej, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Spacerowej do granicy miasta, granicą miasta do  ul. M. Skłodowskiej-Curie, położonego w obrębie 1 i obrębie 2 miasta Lubina, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”,
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
                                                                                          
PREZYDENT MIASTA LUBINA
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 14 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 14 maja 2019 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:10.05.2019 15:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewelina Kielan
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.05.2019 15:17