KOMUNIKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH, SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO I INNYCH PODMIOTÓW,  PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W LOKALACH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH, JEDNORODZINNYCH, POSADOWIONYCH NA GRUNTACH ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
 
     Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty zabudowane na cele budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, z mocy prawa, przekształciły się z użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów.
     Według reguły ogólnej, odpłatność za przekształcenie wynosi 20 rat rocznych, płatnych począwszy od 2019 roku i jest równa wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r. Fakt przekształcenia gruntu w prawo własności potwierdza zaświadczenie wydane przez Prezydenta Miasta Lubina.
     W stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w budynkach, lokalach, posadowionych na gruntach przekształconych w prawo własności, ustawodawca nałożył obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej.
W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis ( limit wynosi 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat ), prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany będzie dokonać dopłaty do wartości rynkowej gruntu.
 
Dla skorzystania z pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis niezbędne jest przed wydaniem zaświadczenia, złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w przepisach prawa (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.).
 
Przedsiębiorco !!
 
W celu uniknięcia wejścia w rygor pomocy publicznej, należy niezwłocznie, nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku złożyć w Urzędzie Miejskim w Lubinie ( pok. nr 13 - parter) lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami, Architektury i Ochrony Środowiska (pok. nr 200, 203, 205, 206 – II piętro) oświadczenie o wydłużonym terminie wpłaty opłat przekształceniowych, z uwzględnieniem stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1.01.2019 roku.
 
Wydłużony okres wpłaty opłat za przekształcenie wynosi:
- 99 lat przy stawce procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1 procent,
- 50 lat przy stawce procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 2 procent,
- 33 lata przy stawce procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3 procent,
- okres, w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli stawka opłaty    rocznej z tytułu użytkowania jest wyższa niż 3 procent.
 
Informacje telefoniczne są udzielane pod numerami:
 
76/ 74 68 110 ; 150, 155, 156, 158, 179, 247.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat dla osób fizycznych, spółek prawa handlowego i innych podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą w lokalach budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych, posadowionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:08.03.2019 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogumiła Muranowicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.03.2019 12:25