Lubin, dnia 3 grudnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie  XXXVI/342/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina dla terenu ograniczonego południową granicą pasa drogowego ul. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Hutniczą do terenu kolejowego, zachodnią granicą planu miejscowego Nr 66 wzdłuż terenu kolejowego, południowo-zachodnią granicą planu miejscowego Nr 38 wzdłuż terenu kolejowego do ul. Hutniczej, zachodnią granicą pasa drogowego ul. Hutniczej do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, położonego w obrębie 3 miasta Lubina, na terenie nieobjętym planem miejscowym oraz na terenie objętym miejscowymi planami Nr 26, Nr 50, Nr 53 i Nr 69, zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr  213 o godzinie 14.45.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Lubina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) na adres kontakt@um.lubin.pl: :
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym.
 
PREZYDENT MIASTA LUBINA
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 3 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 3 grudnia 2018 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 77 miasta Lubina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:30.11.2018 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Ucińska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:30.11.2018 14:48