Wpis do rejestru wyborców

Dotyczy wyborców:
-  stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
-  nigdzie nie zamieszkałych przebywających na obszarze gminy,
- stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy

WYMAGANE DOKUMENTY
- wypełniony "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców", (wniosek do pobrania w załączniku)
- wypełniona „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców" (deklaracja do pobrania w załączniku)
- kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY SKARBOWE
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby składającej wymieniony wniosek wydaje Prezydent Miasta Lubina w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
 
Prezydent ma obowiązek podjęcia czynności sprawdzających warunek stałego zamieszkania przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców. Mogą one polegać na przeprowadzeniu wywiadu z mieszkańcami, sąsiadami lub zarządcami nieruchomości. Także sam urzędnik może się udać pod wskazany adres w celu ustalenia stanu faktycznego, czy osoba zamieszkuje pod danym adresem.
 
Wnioskodawca może przedstawić także dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania np. rachunki za media czy umowę najmu wystawione na swoje dane.
 
Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu, (oświadczenie do pobrania w załączniku).
 
Ze wszystkich podjętych czynności urzędnik (osoba prowadząca postępowanie) musi sporządzić notatkę, która pozostanie w aktach sprawy.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Skargę na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Lubinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerami telefonów: 74-68-210, 74-68-211, 74-68-212.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru wyborców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:09.01.2009 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.05.2019 09:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.05.2019 09:25 Dodano załącznik " Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:25 Dodano załącznik " Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:25 Dodano załącznik "Pobierz deklarację w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:25 Dodano załącznik "Pobierz deklarację w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:24 Usunięto załącznik Pobierz deklarację w .doc
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:24 Usunięto załącznik Pobierz deklarację w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:23 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .doc
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:23 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w .pdf
(Tomasz Przyszlak)
08.05.2019 09:23 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.03.2019 09:56 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:08 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:08 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:08 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:08 Dodano załącznik "Pobierz oświadczenie w .odt"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:08 Dodano załącznik "Pobierz deklarację w .pdf"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:08 Dodano załącznik "Pobierz deklarację w .doc"
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:07 Usunięto załącznik Pobierz deklarację w DOC
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:06 Usunięto załącznik Pobierz deklarację w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:06 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w DOC
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:06 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
08.08.2018 16:03 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.08.2018 13:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:12 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:12 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:11 Dodano załącznik "Pobierz deklarację w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:11 Dodano załącznik "Pobierz deklarację w DOC"
(Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:10 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:10 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
(Tomasz Przyszlak)
30.08.2011 13:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
12.10.2010 14:14 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
12.10.2010 14:14 Dodano załącznik "Pobierz wniosek w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
12.10.2010 14:14 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w RTF
(Tomasz Przyszlak)
12.10.2010 14:13 Usunięto załącznik Pobierz wniosek w PDF
(Tomasz Przyszlak)
26.02.2010 12:27 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2009 12:13 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)