p.225
Dąbrowski Ryszard
74-68- 143
Naczelnik Wydziału
p.222
Skupińska Anna
74-68- 138
Zastępca Naczelnika
Referat Komunalny
p.217
Andrzejczak Marek
74-68- 111
Obsługa weterynaryjna, elementy małej architektury
p.223
Bednarz Marzena
74-68- 113
Komunikacja miejska - Windykacja
p.220
Chmiel Joanna
74-68- 145
Zieleń miejska, czystość terenów rekreacyjnych i parków
p.223
Czekaj Ewelina
74-68- 186
Transport zbiorowy
p.226
Góralczyk Marek
74-68- 152
Kanalizacja deszczowa, cieki wodne
p.227
Jesion-Wojtuściszyn Małgorzata
74-68- 259
Cmentarze wojenne i komunalne, czystość terenów miejskich, utrzymanie letnie i zimowe dróg
p.223 Korbut Marzena 74-68- 255 Umowy w zakresie funkcjonowania wydziału
p.231
Sieja Anna
74-68- 148
Obsługa weterynaryjna, elementy małej architektury
p.221
Tobjasz Wioletta
74-68- 245
Inspektor nadzoru – kanalizacja deszczowa
Referat Inżynierii Ruchu
p.215
Przepiórski Zdzisław
74-68- 256
Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu
p.233
Dąbrowska Renata
74-68- 128
Sprawy związane z sytuowaniem reklam
p.218
Gołos Zdzisław
74-68- 133
Inspektor Nadzoru - branża drogowa, remonty dróg
p.219
Łazor Paweł
74-68- 103
Zajęcie pasa drogowego
p.219
Łuszczewska Katarzyna
74-68- 106
Zajęcie pasa drogowego, reklamy, punkty handlowe, prowadzenie robót, awarie, umieszczenia urządzeń
p.224
Morawski Jerzy
74-68- 135
Organizacja ruchu drogowego
p.03
Nowak Krzysztof
74-68- 122
Sprawy związane z sytuowaniem reklam
p.235
Rosik Magdalena
74-68- 189
Organizacja ruchu, utrzymanie dróg wew. I ścieżek rowerowych
Referat Inwestycji
p.221
Hałasiewicz Krzysztof
74-68- 188
Inspektor nadzoru - branża oświetleniowa, sygnalizacja świetlna
p.03
Hawliczek Daniel
74-68- 187
Kontroler techniczny, obsługa monitoringu
p.221
Wyroch Marcin
74-68- 175
Rozliczenie energii elektrycznej
Referat Lokalowy (ul. Rzeźnicza 1)
p.108 Andrzejewska Agnieszka 74-68- 374 Naliczanie opłata najemców, rozliczenia, wystawianie faktur
p.108 Cichońska Natalia 74-68- 374 Księgowanie, sporządzanie, dokonywanie płatności sprawozdań finansowych
p.104
Siuda Jolanta
74-68- 372
Administrator, sprawy lokalowe
p.106
Zima Bogusława
74-68- 379
Zarządca nieruchomości, sprawy zieleni, rozliczeń i zamówień publicznych
p.107
Kubiak Anna
74-68- 378
Windykacja należności gminnych, kaucje mieszkaniowe
p.105a
Ptak Andrzej
74-68- 371
Inspektor nadzoru, sprawy techniczne, place zabaw

Do zadań Wydziału Infrastruktury należą sprawy z zakresu:
1) gospodarki komunalnej i lokalnego transportu zbiorowego,
2) dróg publicznych,
3) realizacji powierzonych zadań inwestycyjnych,
4) zawieranie umów na czasowe zajęcie terenów (imprezy plenerowe, reklamy),
5) prowadzenie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym.
 
W Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego funkcjonują Referaty: Komunalny, Inżynierii Ruchu, Inwestycji oraz Lokalowy.
 
Pracę wszystkich referatów koordynuje Naczelnik Wydziału a w razie jego nieobecności Zastępca Naczelnika Wydziału.
 
W ramach działania Wydziału Naczelnik Wydziału może powołać zespół realizujący zadania inwestycyjne wraz z osobą kierującą zespołem.
 
Do zadań Referatu Inżynierii Ruchu w szczególności należy:
1) nadzór nad zintegrowanym systemem zarządzania ruchem i monitoringiem bezpieczeństwa drogowego,
2) sprawy dotyczące planowania, przebudowy, remontów, utrzymania i ochrony dróg, oraz dróg wewnętrznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta Lubina w tym:
− remonty, utrzymanie i ochrona nawierzchni ulic, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
− organizacja ruchu drogowego,
− koordynacja robót w pasie drogowym,
3) wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg.
4) Kierownik Referatu Inżynierii Ruchu pełni funkcję Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem.
 
Do zadań Referatu Komunalnego Wydziału Infrastruktury należą:
1) sprawy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
2) sprawy komunalne:
a) utrzymanie porządku i czystości w Mieście
b) koordynacja spraw z zakresu kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
c) nadzorowanie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych,
d) utrzymanie należących do Gminy Miejskiej Lubin urządzeń użyteczności publicznej,
e) oświetlenie Miasta,
f) organizowanie i nadzorowanie wyłapywania bezdomnych zwierząt,
g) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni gminnej, zadrzewień i małej architektury.
 
Do zadań Referatu Inwestycji należy w szczególności:
1) przygotowanie, nadzór, realizacja i rozliczanie inwestycji miejskich w zakresie wynikającym z zadań powierzonych Referatowi.
2) współpraca w zakresie opracowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i innych planów inwestycyjnych.
3) koordynacja dotycząca procesu planowania inwestycji miejskich.
 
Bezpośredni nadzór nad Referatem Inwestycji sprawuje Kierownik Projektów w Referacie Inwestycji.
 
Do zadań Referatu Lokalowego w szczególności należy:
1) gospodarka lokalami mieszkalnymi gminnego zasobu mieszkaniowego,
2) nadzorowanie spraw związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym,
3) windykacja należności gminy z tytułu eksploatacji lokali gminnych,
4)waloryzacja kaucji mieszkaniowych,
5) sprawowanie funkcji właścicielskich w stosunku do gminnego zasobu mieszkaniowego,
6) remonty i utrzymanie terenów oraz budynków gminnego zasobu mieszkaniowego,
7) eksmisje.
8) prowadzenie spraw mieszkaniowych w zakresie repatriacji.
10. Za prace Referatu Lokalowego odpowiada Kierownik Referatu Lokalowego, a bezpośredni Nadzór nad Referatem sprawuje Zastępca Naczelnika Wydziału  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:24.10.2008 07:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.01.2021 14:09