WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka), (wniosek do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty lub paszport
- dokument stwierdzający tożsamość oraz uprawniający do pobytu na terenie RP (dotyczy cudzoziemców)
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna lub orzeczenie
- w przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie, wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.
 
Wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego można dokonać jednocześnie z zameldowaniem się w nowym miejscu pobytu stałego.
 
 Zameldowania na pobyt stały można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem i dowodem osobistym.
 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 
 Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.
Osoba, która melduje się elektronicznie, musi dołączyć dokument (jego cyfrowe odwzorowanie) potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie – właściciela lub podmiotu nim dysponującego, potwierdzające pobyt tej osoby w lokalu.
 
W stosunku do cudzoziemców pozostaje konieczność wizyty cudzoziemca w organie gminy. Wynika to z obowiązku przedstawienia każdorazowo dokumentu potwierdzającego prawo pobytu oraz wskazującego na okres, w jakim cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

OPŁATY SKARBOWE:
Czynność zameldowania na pobyt stały jest wolna od opłat.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urządu – pokój nr 30 lub na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin Nr 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2411),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 76 74-68-211.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie - Zameldowanie na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2020 15:34