WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby meldującej się ( również dla dziecka), wniosek do pobrania w załączniku
- dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca,
- dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (wiza, paszport, itp.).
- akt własności lokalu (umowa najmu, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.
 
Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:
- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
- ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
- oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
- ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.”

OPŁATY SKARBOWE:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
 
MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2411).

INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 76 74-68-211.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie - Zameldowanie cudzoziemca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.01.2020 12:00