WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się (wniosek do pobrania w załączniku)
- dowód osobisty lub paszport
 
Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem i dowodem osobistym.
 
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miescu pobytu.
 
Wymeldowania można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.
 
OPŁATY SKARBOWE:
Czynność wymeldowania z pobytu czasowego jest wolna od opłat.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika) dokonana w kasie Urzędu – pokój nr 30 lub na rachuek bankowy: Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin Nr 82 1240 3464 1111 0010 2750 4078

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2411),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
  
INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-210, 76 74-68-211.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 12:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:01.06.2020 15:29