Dotyczy wyborców:
-  stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
-  nigdzie nie zamieszkałych przebywających na obszarze gminy,
- stale zamieszkałych na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy

WYMAGANE DOKUMENTY
- wypełniony "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców", (wniosek do pobrania w załączniku)
- wypełniona „Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców" (deklaracja do pobrania w załączniku)
- kserokopia dowodu osobistego

OPŁATY SKARBOWE
Bez opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby składającej wymieniony wniosek wydaje Prezydent Miasta Lubina w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.
 
Organ Gminy przed wydaniem decyzji  o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Należy zatem dołączyć dokument lub dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania na teranie Gminy Miejskiej Lubin, np. tytuł prawny do lokalu, umowa najmu lokalu, faktury/rachunki otrzymane z tytułu zużycia mediów w zajmowanym lokalu, umowa o pracę, potwierdzenie rozliczenia podatkowego, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Lubinie lub inne dokumenty potwierdzające związek z adresem zamieszkania.
 
Ze wszystkich podjętych czynności urzędnik (osoba prowadząca postępowanie) musi sporządzić notatkę, która pozostanie w aktach sprawy.

MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW
Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 21 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

TRYB ODWOŁAWCZY
Skargę na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Lubinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 684).
 
INNE INFORMACJE
Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pod numerami telefonów: 74-68-210, 74-68-211, 74-68-212.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr wyborców - Wpis do rejestru wyborców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 12:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.10.2019 09:10