WYMAGANE DOKUMENTY:
- wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o żądanej treści (wniosek o wydanie zaświadczenia z dokumentacji dowodów osobistych lub wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych )
- dokument uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
- pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika
- dowód osobisty do wglądu
- dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia (np. pismo z ZUS żądające wyjaśnienia przyczyn rozbieżności w dokumentacji dowodowej, wyrok sądowy, pismo innego organu administracji publicznej).
 
Z wnioskiem o wydanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych można wystąpić w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.
 
OPŁATY SKARBOWE:
- 17 zł - Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek – z wyjątkiem zwolnień na podstawie art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1000 ze zm.)
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu podania. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta – pok. 13 Urzędu Miejskiego w Lubinie przy ulicy Kilińskiego 10, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
 
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW:
Osobiście lub przez pełnomocnika
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina
  
INNE INFORMACJE:
1. Zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy.
2. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
3. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.)

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowód osobisty - Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.01.2020 12:09