WYMAGANE DOKUMENTY:
Wnioski składane w wersji papierowej:
- wypełniony "Wniosek o wydanie dowodu osobistego", (wniosek do pobrania w załączniku)
- jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, (fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
- dotychczas posiadany dowód osobisty (nie dotyczy osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy lub osób, które zagubiły dotychczas posiadany dowód osobisty)
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego - okazany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
 
OPŁATY SKARBOWE:
nie pobiera się
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni, jednakże w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście:
Urząd Miejski w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10 - pokój nr 21 (biuro dowodów), codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
 
WAŻNE INFORMACJE:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoby pełnoletnie i te, którym pozostało mniej niz 30 dni do ukończenia 18 roku zycia, składają osobiście.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci od ukończenia 5 roku życia i dla niepełnoletnich, którym pozostało więcej niż 30 dni do daty 18 urodzin, a także dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo wymaga obecności tej osoby oraz rodzica, opiekuna lub kuratora. Dla dzieci poniżej 5 roku życia obecność dziecka nie jest wymagana.
- O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w powyższym trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku
w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku
w urzędzie gminy.
 
ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO:
- Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.
- Osoby pełnoletnie – osobiście po okazaniu dotychczasowego dowodu osobistego
- Osoby niepełnoletnie, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (13 – 18 lat) – odbiór osobisty po okazaniu dotychczasowego dowodu osobistego (jeżeli był wydany),
- Osoby niepełnoletnie, nie posiadające zdolności do czynności prawnych (do 13 roku życia) – dowód osobisty odbiera rodzic, opiekun prawny lub kurator po okazaniu posiadanego dowodu osobistego (jeżeli był wydany).
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019r.,  poz. 653 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz. 31) 
 
INNE INFORMACJE:
Wszelkich informacji w wyżej wymienionych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego pod numerami telefonów: 76 74-68-216, 76 74-68-228.
 
OBOWIĄZKOWI WYMIANY PODLEGAJĄ DOWODY OSOBISTE W RAZIE:
- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby (niezwłocznie);
- upływu terminu ważności dowodu osobistego (nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowód osobisty - Wydanie dowodu osobistego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:28.01.2020 12:07