Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 
Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Art. 122;
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Uwaga
 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta Lubina, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Lubina,   a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
 2. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Tryb nauki
Wysokość dofinansowania
 
 
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)
do 8 081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia )
254 zł
 
 
Waloryzacja dofinansowania
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
 
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
   • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
   • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał       w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
   • Oświadczenie o poniesionych kosztach.
 
Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
 
Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Lubina, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Lubinie - Wydział Oświaty, Kultury i Nadzoru Właścicielskiego, ul. J. Kilińskiego 10, 59 – 300 Lubin,  pokój nr 111.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:24.07.2019 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.07.2019 10:36 Dodano załącznik "Wzór2" (Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 10:35 Usunięto załącznik Wzór2 (Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 10:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.07.2019 10:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
24.01.2019 14:14 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 14:16 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.10.2015 11:32 Dodano załącznik "Wzór1" (Tomasz Przyszlak)
27.10.2015 11:32 Usunięto załącznik Wzór1 (Tomasz Przyszlak)
27.10.2015 11:31 Usunięto załącznik Formularz (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:22 Dodano załącznik "Wzór3.1" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:21 Dodano załącznik "Wzór3" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:18 Dodano załącznik "Wzór2" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:18 Usunięto załącznik Wzór2 (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:12 Dodano załącznik "Wzór1" (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:11 Usunięto załącznik Wzór1 (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:10 Dodano załącznik "Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania"

(Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:09 Usunięto załącznik Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich
wynagradzania

(Tomasz Przyszlak)
20.10.2015 12:05 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 14:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 14:03 Dodano załącznik "Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2011r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego"

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 14:02 Usunięto załącznik Rozporządzenie z dnia 8 maja 2004r. w
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Tomasz Przyszlak)
11.09.2013 13:58 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.10.2012 14:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.10.2012 14:15 Dodano załącznik "Formularz" (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:34 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 11:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)