Sprawy załatwiane są w Wydziale Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Lubinie pok. 224.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu (0-76) 74-68-186 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Lubinie pok. 224.
 
PODSTAWY PRAWNE
·         przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 2140),
·         przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 2463).
 
WYMAGANE DOKUMENTY *
Kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem tego pojazdu – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem
Kserokopia dokumentu potwierdzającego aktualne miejsce zamieszkania lub aktualny adres siedziby przedsiębiorcy.
 
UWAGA
ORYGINAŁY W/W DOKUMENTÓW NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO WGLĄDU OSOBIE ROZPATRUJĄCEJ WNIOSEK
*właściwe zakreślić
 
OPŁATY ZA ZMIANĘ DANYCH W LICENCJI
20,00 zł - gdy licencji udzielono na okres od 2 lat do 15 lat
25,00 zł - gdy licencji udzielono na okres powyżej 15 lat do 30 lat 30,00 zł - gdy licencji udzielono na okres powyżej 30 lat do 50 lat
 
UWAGA:
Dowód wniesienia opłaty za zmianę danych w licencji należy dołączyć do wniosku.
 
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY
Po złożeniu kompletnego wniosku strona w terminie 30 dni otrzymuje decyzję administracyjną dotyczącą zmiany danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
UWAGA
W przypadku nie złożenia wszystkich wymaganych załączników niezbędnych do rozpatrzenia niniejszego wniosku strona zostanie wezwana do jego uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania wniosek pozostanie bez rozpatrzenia zgodnie z przepisami art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 

Licencje wydane przed 01.01.2020 r. na mocy art. 5 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) tracą ważność 31.12.2022 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Transport drogowy - Zmiana danych zawartych w licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.01.2020 15:29