IV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.

Lubin, dnia  04 stycznia 2011r.

 

RM.0002- 01 /2010

 

Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 14 ust. 1 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 11 stycznia 2011r. o godz. 14.00  IV sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.

Porządek posiedzenia:

1. Informacje Przewodniczącego Rady.

2. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Uchwała w sprawie budżetu miasta Lubina na 2011r. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 17/2010 .

4. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2011 -2033 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 18/2010

5. Uchwała w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 23/2010.

6. Uchwała w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 335 w granicach administracyjnych miasta Lubina w latach 2011 – 2014 w części dotyczącej eksploatacji, bieżącego utrzymania, remontów bieżących istniejących sygnalizacji świetlnych przy tej drodze - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 27/2010.

7. Uchwała w sprawie gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 32/2010.

8. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (Wojewody Dolnośląskiego) - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 31/2010.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LXX/267/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych, w szczególności samotnych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 30/2010.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/210/09 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina, zwanego planem miejscowym nr 48 - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 29/2010.

11. Uchwała w sprawie powołania Komisji do spraw Statutu Miasta Lubina - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT NR 01/2011.

12. Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Lubinie do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia - inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 02/2011.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Górzyński

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Informację wytworzył:Aneta Kaczmarek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2011 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż