p.24
Śliwowski Kazimierz
76 307 0559
Naczelnik, Kierownik USC
p.22
Bieleń Lucyna
76 307 0562
Ewidencja Ludności
p.20
Bura Monika
76 307 0568
Ewidencja ludności
p.15
Giemzik Magdalena
76 307 0570
Ewidencja ludności
p.3 Kalinkowska Natalia 76 307 0624 Zarządzanie kryzysowe, zgromadzenia publiczne
p.20
Kawałko Elżbieta
76 307 0572
Ewidencja ludności
p.15
Kazanowski Robert
76 307 0581
Ewidencja ludności
p.5
Kowal Kamila
76 307 0599
Obrona cywilna
p.15
Książek Anna
76 307 0616
Ewidencja ludności
p.3
Preobrażeńska Edyta
76 307 0617
Nakładanie świadczeń, sprawy wojskowe (pobór, rejestracja)
p.5
Siręga Marzena
76 307 0618
Postępowania administracyjne dotyczące wymeldowań i zameldowań
p.15 Wandzilak Anna 76 307 0620 Ewidencja ludności
p.3
Widziak Klaudia
76 307 0624
Zarządzanie kryzysowe, zgromadzenia publiczne
Urząd Stanu Cywilnego
p.8
Baranowska Urszula
76 307 0627
Z-ca Kierownika; Sprawy związane z zawarciem małżeństwa
p.10
Drzemicka Renata
76 307 0628
Wydawanie odpisów aktów
p.10
Malinowski Łukasz
76 307 0634
Z-ca Kierownika; Sprawy związane z rejestracją zgonów
p.8
Zenker Marzena
76 307 0635
Wydawanie odpisów aktów

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Lubinie do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich – Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie spraw obywatelskich w szczególności należy:
1. prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,
2. prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisów wyborców,
3.  udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i przyjmowania zgłoszeń
o zgromadzeniach publicznych,
4. prowadzenie i nadzór spraw z zakresu obrony cywilnej, określonych w odrębnych przepisach,
5. organizacja i nadzór działań na rzecz powszechnego obowiązku obrony (w tym m.in. akcja kurierska, rejestracja przedpoborowych i poboru do wojska, orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznaniu ich za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny) określonych w odrębnych przepisach,
6. wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,
7. prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,,
8. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
9. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
11. prowadzenie i nadzór spraw z zakresu zarządzania kryzysowego określonych w odrębnych przepisach,
12. ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo oraz porządek publiczny, w tym współpraca z policją i strażą pożarną.
 
Do zadań Wydziału z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy:
1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
2. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących:
- odtwarzania treści aktów stanu cywilnego,
- wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
- uzupełniania aktów,
- sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach,
- skrócenia terminu wyczekiwanie na zawarcie związku małżeńskiego,
- o zmianie imion i nazwisk,
- o ustaleniu pisowni imion i nazwisk.
3. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
4. Wpisywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek na podstawie orzeczeń sądów polskich i zagranicznych.
5. Wydawanie zaświadczeń:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- o terminie ślubu,
- o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
6. Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów.
7. Przyjmowanie oświadczeń:
- o uznaniu dziecka,
- o powrocie do nazwiska po rozwodzie,
- o zmianie dziecku imion,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
8. Organizowanie uroczystości zawierania małżeństwa.
9. Występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości złotych godów.
10. Poświadczanie kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych.
11. Potwierdzanie kserokopii oryginałów odpisów aktów stanu cywilnego.
12. Pośredniczenie  w rejestracji dziecka urodzonego w innej miejscowości.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.02.2021 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.04.2022 13:10