Lubin, 10 października  2018r.
 
RM.0002.10.2018
Działając w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 16 października 2018r. o godz. 14.00  XLV sesję Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Lubina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 57/2018.
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin publicznych przedszkolach - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 58/2018.
4. Uchwała w sprawie Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 59/2018.
5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubin na lata 2018-2038 – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 60/2018,
6. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie Nr LXXXV/386/06 z dn. 10.07.2006r.) – inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 61/2018.
7. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę (na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXIX/268/17 z dn. 13.06.2017r.) - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta – PROJEKT NR 62/2018.
8. Uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2016 – 2019 – inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącej Rady Miejskiej – PROJEKT NR 63/2018.
9. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLV Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:11.10.2018 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak