Lubin, dnia  26 czerwca  2018r.
 
RM.0002. 07.2018
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2017r. poz. 1875) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 3 lipca  2018r. o godz. 14.00  XLII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 106 w Ratuszu w Lubinie, Rynek 23.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta - PROJEKT   NR 41/2018.
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta  - PROJEKT   NR 42/2018.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego -
inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta   - PROJEKT   NR 43/2018.
5. Uchwała w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta   - PROJEKT NR 44/2018.
6. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:27.06.2018 15:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak