Lubin, dnia  10 października  2017r.
 
RM.0002.09.2017
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 17 październik  2017r. o godz. 14.00  XXXIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 64/2017.
3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta  - PROJEKT   NR 65/2017.
4. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Statutowej -  inicjatywa uchwałodawcza Przewodniczącego Rady - PROJEKT  NR 66/2017.
5. Uchwała w sprawie przygotowania zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 67/2017.
6. Uchwała w sprawie zamiaru i przyczyn połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie i Muzeum Historycznego w Lubinie (w organizacji) -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 68/2017.
7. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.540.089.2017 z dnia 18.09.2017r. dotyczącej uchwały nr XXXI/282/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5.09.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 69/2017
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 71 miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 70/2017
9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 72 miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 71/2017
10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 73 miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 72/2017
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 74 miasta Lubina -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT  NR 73/2017
12. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:12.10.2017 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak