OGÓLNE SCHEMATY PROCEDUR KONTROLI I PROCEDUR SPRAWDZAJĄCYCH  STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 
na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
1. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Procedura realizowana na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz rozdział 5 ustawy  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
Przedmiot kontroli: w myśl art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ zezwalający dokonuje kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) powzięcie przez organ informacji lub materiału dowodowego świadczącego o podejrzeniu naruszenia zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przez posiadaczy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanych przez organ zezwalający w Gminie Miejskiej Lubin,
b) podjęcie przez organ czynności wyjaśniających lub postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
c) przeprowadzenie kontroli w ramach czynności wyjaśniających lub postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia, sporządzenie dokumentów podczas kontroli,
d) w zależności od zgromadzonego materiału dowodowego oraz ustaleń z przeprowadzonej kontroli:
- zakończenie czynności wyjaśniających pismem lub wszczęciem postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zakończenie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofnięciem uprawnień lub umorzeniem postepowania.
2. Oględziny lokalizacji punktów sprzedaży objętych wnioskami o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Procedura realizowana w oparciu o art. 75 § 1 i art. 79 § 1 i  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), a także art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie  Nr XLII/380/18 z dnia z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zakazu sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018r., poz. 3760).
 
Zakres przedmiotowy: art. 14 ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała Rady Miejskiej w Lubinie  Nr XLII/380/18 normują zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
1. Analiza lokalizacji punktu sprzedaży,
2. W przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia oględzin - przeprowadzenie dowodu z oględzin, które utrwalone zostają w postaci protokołu dokumentującego lokalizację  punktu sprzedaży.
 
Wszystkie procedury kontroli i procedury sprawdzające wymienione powyżej dotyczą sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Alkohole - Ogólne schematy procedur kontroli i procedur sprawdzających stosowanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:04.04.2017 15:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:08.08.2018 12:47