Lubin, dnia  21 marca  2017r.
 
RM.0002.04.2017
 
Działając  w oparciu o art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz § 7 ust. 2 Statutu Miasta Lubina zwołuję w dniu 28 marca  2017r. o godz. 14.00  XXVIII sesję  Rady Miejskiej w Lubinie w Sali Konferencyjnej  Nr 126 Urzędu Miejskiego w Lubinie, przy  ul. Kilińskiego 10.
 
Porządek posiedzenia:
1. Informacje Przewodniczącego Rady.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubin na rok 2017 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 21/2017.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIV/214/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 24/2017.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIII/206/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Lubin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 25/2017
5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 26/2017
6. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 28/2017
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina nr 68 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 27/2017.
8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2017 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 29/2017.
9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2036 -  inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 30/2017.
10. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Bogusława Potocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lubinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:22.03.2017 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bogusława Potocka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak