wersja do wydruku ??? 01.06.2015 14:52

Pracownicy

p.109a
Pudełko Andrzej
74-68- 273
Naczelnik
p.117
Bermes Krzysztof
74-68- 151
Informatyk
p.114
Biegluk Arleta
74-68- 214
Sprawy socjalne, Obwieszczenia Urzędowe, Ewid. pieczęci
p.116
Cacuba Mieczysław
74-68- 215
Interwencje mieszkańców, skargi i wnioski
p.16
Chomyn Irena
74-68- 184
Archiwum, informacja o archiwach zlikwidowanych zakładów pracy
p.019
Dec Mariusz
74-68- 226
Konserwator
p.113
Dołęga Dorota
74-68- 203
Płace
p.13
Fujarczuk Zofia
74-68- 112
Biuro Obsługi Interesanta
p.115
Hyz-Duda Kamila
74-68- 180
Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego
p.109b
Kozon Urszula
74-68- 224
Nadzór - MOPS, ochrona zdrowia
p.108
Mamrosz Elżbieta
74-68- 222
Materiały biurowe, gospodarka środkami trwałymi, gospodarka taborem samochodowym
p.113
Motowidło-Czajkowska Wanda
74-68- 225
Kadry
p.7
Narewska Agnieszka
74-68- 238
Ewidencja działalności gospodarczej
p.13
Nowak Irena
74-68- 144
Biuro Obsługi Interesanta
p.120
Ordon Ewelina
74-68- 201
Nadzór finansowy i organizacyjny szkół podstawowych i gimnazjów
p.7
Pomykała Justyna
74-68- 237
Zezwolenia na alkohol
p.111
Popiwczak Irena
74-68- 198
Sprawy kadrowe i organizacyjne placówek oświatowych
p.117
Przyszlak Tomasz
74-68- 181
Informatyk
p.105
Pytlarz Paulina
74-68- 139
Sekretariat
p.113 Sekuła Magdalena 74-68- 202 Kadry
p.119
Siemaszko Leszek
74-68- 241
Informatyk
p.120
Szadkowska Marta
74-68- 244
Nadzór finansowy i organizacyjny przedszkoli miejskich
p.110
Szumlakowski Krzysztof
74-68- 253
Zarządzenia Prezydenta
p.109
Szymańska Nina
74-68- 104
Sekretariat, fax. 74-68-121
p.01
Świech Ryszard
 
Kierowca
p.111
Zajączkowska Jolanta
74-68- 217
Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Miasta
p.119
Zujewicz Robert
74-68- 240
Informatyk

Do zadań Wydziału Edukacji i Administracji należy:
1. W zakresie oświaty i nadzoru właścicielskiego:
1) prowadzenie spraw przedszkoli, szkół i placówek,
2) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
3) sporządzanie, analizowanie i realizacja planów finansowych przedszkoli, szkół i placówek,
4) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych,
5) udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom prowadzonym przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego,
6) ustalanie planów sieci szkół i przedszkoli,
7) prowadzenie spraw związanych z systemem informacji oświatowej,
8) egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
9) nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
10) dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
12) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej powierzonych do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
13) współudział w organizowaniu okolicznościowych uroczystości i imprez,
14) nadzór nad realizacją spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem patologii społecznych,
15) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
16) dotowanie organizacji pozarządowych,
17) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
18) wspieranie rozwoju sportu poprzez udzielanie dotacji,
19) wspieranie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej a w szczególności dotyczących sportu dzieci i młodzieży,
20) wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad Spółkami z udziałem Miasta,
21) prowadzenie akt związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem Miasta,
22) kontrola spółek z udziałem Miasta z tytułu indywidualnego prawa wspólnika do kontroli,
23) sporządzanie na wniosek Prezydenta analiz ekonomicznych, organizacyjnych oraz finansowych spółek kapitałowych, w których Miasto posiada akcje lub udziały,.
 
2. W zakresie administracji i organizacji należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, sprawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
2) przekazywanie do wykonania aktów prawnych Prezydenta właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym Miasta,
3) współdziałanie w opracowywaniu projektów statutów i regulaminów organów Miasta i Urzędu,
4) zapewnienie właściwej obsługi interesantów,
5) organizacja i załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
6) komputeryzacja Urzędu,
7) prowadzenie kadr i spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Miasta,
8) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
9) zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy Urzędu,
10) prowadzenie archiwum zakładowego,
11) ochrona przeciwpożarowa Urzędu,
12) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu,
13) opracowanie i prowadzenie systemu szkoleń i kształcenia pracowników Urzędu,
14) organizacja praktyk zawodowych i studenckich w Urzędzie,
15) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
16) prowadzenie rejestru pełnomocnictw Prezydenta,
17) prenumerata czasopism, wydawnictw fachowych i innych,
18) gospodarowanie oraz prowadzenie rejestru pieczęci nagłówkowych, tablic i stempli stosowanych przez Urząd,
19) zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi wykorzystywanymi przez Urząd,
20) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem, wyborów, referendów, itp.,
21) rejestracja działalności gospodarczej,
22) prowadzenie spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
23) sporządzanie wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczanie deklaracji i innych świadczeń pieniężnych pracowników oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących byłych pracowników Urzędu,
24) prowadzenie rozliczeń z ZUS dotyczących pracowników zlikwidowanych jednostek,
25) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pracownicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:???
Data publikacji:01.06.2015 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:14.11.2018 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.11.2018 11:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.03.2018 10:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.03.2018 10:50 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
22.02.2018 09:28 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.02.2018 10:25 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
21.02.2018 08:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.02.2018 13:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.02.2018 09:24 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.01.2018 09:59 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
09.01.2018 11:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 10:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2018 10:39 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
28.12.2017 13:49 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
27.12.2017 12:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 16:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 16:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
07.12.2017 16:10 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2017 10:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.11.2017 07:54 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.10.2017 14:46 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
29.12.2016 10:41 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.09.2016 12:51 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.04.2016 15:19 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
20.04.2016 15:02 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
26.11.2015 13:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
06.10.2015 10:09 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:53 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.06.2015 14:52 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)