Rada Miejska w Lubinie
 
59-300 Lubin, ul. Rynek 23 (Ratusz)
tel.: 76 749 15 03
e-mail: rada@rm.lubin.pl
 
Adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Jana Kilińskiego 10

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (art. 15 i art. 16), organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Miejska, której kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy miejskiej. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 20 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zgodnie ze Statutem Miasta Lubina (art.10 i art. 12) Termin sesji Rady podaje się do wiadomości publicznej. Więcej informacji: Statut Miasta Lubina.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rada Miejska w Lubinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:05.11.2008 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:07.02.2021 13:00