Podstawa prawna ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2019r.,poz. 2277t.j.)
 
I.WYMAGANE DOKUMENTY
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (do pobrania w załączniku) winien zawierać
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwisko o adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazyny dystrybucyjnego)
 
II.OPŁATY
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku wnoszone są z góry (przed wydaniem zezwolenia – proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
- 525zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu i piwa,
- 525zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
- 2100zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadku jeżeli roczna wartość sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyła:
- 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu i oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)  – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu   – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
5. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
6. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku kalendarzowym.
Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie zezwolenia kateringowego – ok. 14 dni
 
IV. MIEJSCE ZAŁATWIENIA
Urząd Miejski w Lubinie – Wydział Organizacji i Kadr
ul. Jana Kilińskiego 10, 59 300 Lubin, pok. 7 tel. 76/74-68-237
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubin, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin, którą reprezentuje Prezydent Miasta Lubina,
Z administratorem  - Gminą Miejską Lubin reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Lubina, można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub poprzez e-mail: kontakt@um.lubin.pl
2. Administrator – Gmina Miejska Lubin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lubina, wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iodo@um.lubin.pl lub pisemnie na adres: ul. Jana Kilińskiego 10, 59-300 Lubin. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowań dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przeprowadzenia postępowań w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
- przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia.
6. Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do Pani/Pana danych,
- prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Alkohole - Zezwolenie kateringowe.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.09.2012 15:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.09.2020 15:39