PODSTAWA PRAWNA
- art. 2-7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych – (tekst jednolity DZ.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.)
Aktualne stawki link
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie nieruchomości tj. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
- wypełniony formularz IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
- wypełniony załącznik ZIN-1 w przypadku przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu
- wypełniony załącznik ZIN- 2 w przypadku przedmiotów opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
- wypełniony załącznik ZIN-3 dane pozostałych podatników
Formularze do pobrania link
 
II. OPŁATY
Bez opłat
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY/ODPOWIEDZI
Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy w terminie do:
- 30 dni,
- 60 dni - sprawy bardziej skomplikowane.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie.
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego można wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. INFORMACJE DODATKOWE
- Osoby fizyczne , są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
- Niezgłoszenie nieruchomości do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Wrocław, wskazany w decyzji wymiarowej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 10:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:25.09.2020 10:27