Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465 z poz. zm.
- uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24.11.2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji, składanych przez podatników podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
- uchwała Nr XXXIV/305/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4907 z dnia 28.11.2017 r.).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument potwierdzający nabycie lasu tj. akt notarialny, umowa kupna - sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
- wypełniony formularz „Informacja w sprawie podatku leśnego” (do pobrania w załączniku)
- wypełniony formularz "oświadczenia podatkowego" (do pobrania w załączniku)

II. OPŁATY
bez opłat

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY / ODPOWIEDZI
wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy w terminie
- 30 dni,
- 60 dni - sprawy bardziej skomplikowane.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Lubinie

V. TRYB ODWOŁAWCZY
- odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. urzędu.

VI. UWAGI
- Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
- Podatek leśny od 1ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
- Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru (informacja w sprawie podatku leśnego, oświadczenie), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.
- Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
- Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
- Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek. Nie zgłoszenie lasu do opodatkowania pociąga za sobą sankcje, przewidziane w kodeksie karnym skarbowym.
 
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy prowadzony w PeKaO S.A. Oddział Wrocław, wskazany w decyzji wymiarowej.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek leśny od osób fizycznych - Zgłoszenie lasu do opodatkowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Lubinie
Informację opublikował:Tomasz Przyszlak
Data publikacji:03.11.2008 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Przyszlak
Data aktualizacji:02.01.2018 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.01.2018 14:04 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:11 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:09 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:09 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:09 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
10.01.2017 15:09 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:10 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:10 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:09 Usunięto załącznik Informacja w sprawie podatku leśnego
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:09 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
11.01.2016 11:08 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:07 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:07 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:07 Dodano załącznik "Informacja w sprawie podatku leśnego"
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:03 Usunięto załącznik IL-1 (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:03 Usunięto załącznik ZL-1/A (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:03 Usunięto załącznik ZL-1/B (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:03 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:03 Usunięto załącznik IL-1 .DOC (Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:02 Usunięto załącznik ZL-1/A .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:02 Usunięto załącznik ZL-1/B .DOC
(Tomasz Przyszlak)
18.12.2014 11:02 Usunięto załącznik Oświadczenie .DOC
(Tomasz Przyszlak)
16.12.2013 13:57 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
19.12.2012 12:00 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 13:32 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 13:31 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:51 Dodano załącznik "Oświadczenie .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:51 Dodano załącznik "ZL-1/B .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:51 Dodano załącznik "ZL-1/A .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:51 Dodano załącznik "IL-1 .DOC" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:30 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:24 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:24 Dodano załącznik "ZL-1/B" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:24 Dodano załącznik "ZL-1/A" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:24 Dodano załącznik "IL-1" (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik Oświadczenie
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik ZL-1/A (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik ZL-1/B (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik IL-1 (Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik Oświadczenie w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik ZL-1/A w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik ZL-1/B w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:22 Usunięto załącznik IL-1 w .DOC
(Tomasz Przyszlak)
02.01.2012 12:21 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "IL-1 w .DOC" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "ZL-1/B w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "ZL-1/A w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 13:31 Dodano załącznik "Oświadczenie w .DOC"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:55 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Dodano załącznik "IL-1" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Dodano załącznik "ZL-1/B" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Dodano załącznik "ZL-1/A" (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Dodano załącznik "Oświadczenie"
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Usunięto załącznik IL-1 w PDF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Usunięto załącznik ZL-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:52 Usunięto załącznik IL-1 w RTF (Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:51 Usunięto załącznik ZL-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:51 Usunięto załącznik ZL-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:51 Usunięto załącznik Oświadczenie w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:51 Usunięto załącznik ZL-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
05.01.2011 11:51 Usunięto załącznik Oświadczenie w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "Oświadczenie w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "Oświadczenie w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "ZL-1/B w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "ZL-1/B w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "ZL-1/A w RTF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "ZL-1/A w PDF"
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "IL-1 w RTF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:51 Dodano załącznik "IL-1 w PDF" (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:49 Usunięto załącznik uchwała Rady Miejskiej w Lubinie Nr
LXXI/322/05 z dnia 22 listopada 2005 r.

(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:49 Usunięto załącznik Pobierz formularz IL-1 w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:49 Usunięto załącznik Pobierz formularz IL-1 w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:48 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZL-1/A w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:48 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZL-1/A w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:48 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZL-1/B w PDF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 10:48 Usunięto załącznik Pobierz formularz ZL-1/B w RTF
(Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:26 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:22 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:18 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
04.01.2010 09:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:13 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
01.12.2009 11:12 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 09:35 Edycja dokumentu (Tomasz Przyszlak)
03.11.2008 09:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Przyszlak)